علی حاجی هاشمی


آدرس: -

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

برنامه حضور علی حاجی هاشمی متخصص جراحی عمومی

تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1401/09/15 17:00 - 20:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1401/09/16 17:00 - 20:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1401/09/20 17:00 - 20:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1401/09/22 17:00 - 20:00 20 رزرو نوبت